اطلاعات شهرهای ایران

فایل پیوست شامل فهرست نام و مشخصات تقسیمات کشوری در ایران، مشخصاً شهر ها، از دید پورتال وزارت کشور است.

Iran Cities (2015-SEP-01).xlsx

Make windows files/folders permissions right

There are times on windows when you migrate your files to a new system and you will face the corrupted permission-sets on your files or folders. These 4 cmd commands will help you gain your control over your files again 🙂

<Drive>:
CD \
TAKEOWN /F * /A /R 1 > NUL
ICACLS * /reset /T /Q

Just remember to create a batch file containing those lines above. 🙂

WPF Automatic FlowDirection

When developing WPF for a BiDi world – the world I live in now – I think it’s important to show the RIGHT paragraph settings for text to user.

The following Converter helps achieve such ability automatically based on text.

using System;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Windows;
using System.Windows.Data;

namespace DNE.WPF.Converters {

	/// <summary>
	/// This is a Helper Converter.<br/>
	/// It helps determine the <see cref="FlowDirection"/> property, automatically.
	/// </summary>
	public class TextToFlowDirectionConverter : IValueConverter {

		#region IValueConverter Members

		/// <summary>
		/// 
		/// </summary>
		/// <param name="value"></param>
		/// <param name="targetType"></param>
		/// <param name="parameter"></param>
		/// <param name="culture"></param>
		/// <returns></returns>
		public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture) {
			string format = parameter as string;
			if (!string.IsNullOrEmpty(format)) {
				return IsRTL(string.Format(culture, format, value)) ? FlowDirection.RightToLeft : FlowDirection.LeftToRight;
			}else{
				return IsRTL(string.Format(culture, "{0}", value)) ? FlowDirection.RightToLeft : FlowDirection.LeftToRight;
			}
		}

		/// <summary>
		/// 
		/// </summary>
		/// <param name="value"></param>
		/// <param name="targetType"></param>
		/// <param name="parameter"></param>
		/// <param name="culture"></param>
		/// <returns></returns>
		public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture) {
			return null;
		}

		#endregion

		private bool IsRTL(string input) {
			bool result = false;
			Regex rPersianChars = new Regex("^(?:[^a-z\u060C\u061B\u061F\u0621-\u064A\u064B-\u0652\u0660-\u066D\u0670-\u06F9\uFB50-\uFBB1\uFBD3-\uFD3F\uFDF2\uFDF4\uFDFA-\uFDFB\uFE70-\uFE72\uFE74\uFE76-\uFEFC]*)(?<fachar>[\u060C\u061B\u061F\u0621-\u064A\u064B-\u0652\u0660-\u066D\u0670-\u06F9\uFB50-\uFBB1\uFBD3-\uFD3F\uFDF2\uFDF4\uFDFA-\uFDFB\uFE70-\uFE72\uFE74\uFE76-\uFEFC]+?)");
			MatchCollection mc = rPersianChars.Matches(input);
			if (mc.Count > 0 && mc.Cast<Match>().Any(m => m.Groups["fachar"].Success)) {
				result = true;
			}
			return result;
		}

	}

}

The usage would be really easy:

<Window x:Class="WPFTest.MainWindow"
		xmlns:dneConv="clr-namespace:DNE.WPF.Converters;assembly=DNE.WPF"
		xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
		xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
		xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"
		Title="MainWindow" Height="350" Width="525">

 <Window.Resources>
  <dneConv:TextToFlowDirectionConverter x:Key="TextToFlowDirectionConverter"/>
 </Window.Resources>

 <TextBox x:Name="EmailField"  FlowDirection="{Binding Text, Converter={StaticResource TextToFlowDirectionConverter}, RelativeSource={RelativeSource Self}}"/>

</Window>

I hope this helps my fellow Iranian Devs 🙂

Suppression mechanism for DevTrends’ WCFDataAnnotations

If you’ve ever developed a Windows Communication Service (WCF) project, you’ll know that there comes a time you’re gonna need to validate objects passing through your service’s pipeline and luckily enough there’s already a very well-designed, easy-to-use Nuget package available for you; it’s called WCFDataAnnotations.

There is only simething left out on this great plugin. An escape door! When you decorate your service implementation with [ValidateDataAnnotationsBehavior], all of the service operations will get validated and there’s no way to tell the plugin to ignore validation on some of your operations.

Fortunately, the solution was really easy. Add the following class to its source code and decorate the service operations with [SuppressValidation] to disable validation on those operations.

SuppressValidationAttribute.cs

/*
 * Suppression Mechanism for DevTrends' WCF validation plugin.
 * Created by Mohammad M. Saffari http://blog.saffari.space
 * 2015-05-13
*/
using System;
using System.Linq;
using System.ServiceModel.Description;
 
namespace DevTrends.WCFDataAnnotations {
	/// <summary>
	/// Disables all validation when applied to a WCF service operation
	/// </summary>
	[AttributeUsage(AttributeTargets.Method, AllowMultiple = false, Inherited = false)]
	public class SuppressValidationAttribute : Attribute, IOperationBehavior {
 
		private bool _isActive = true;
 
		/// <summary>
		/// Enables or Disables the <see cref="SuppressValidationAttribute"/><para/>
		/// Default is <value>True</value> which means the <see cref="SuppressValidationAttribute"/> is Active
		/// </summary>
		public bool IsActive {
			get { return _isActive; }
			set { _isActive = value; }
		}
 
		/// <summary>
		/// Disables all validation when applied to a WCF service operation
		/// </summary>
		/// <param name="isActive">Default is <value>True</value> which means the <see cref="SuppressValidationAttribute"/> is Active</param>
		public SuppressValidationAttribute(bool isActive = true) {
			_isActive = isActive;
		}
 
 
		#region IOperationBehavior Members
 
		/// <summary>
		/// 
		/// </summary>
		/// <param name="operationDescription"></param>
		/// <param name="bindingParameters"></param>
		public void AddBindingParameters(OperationDescription operationDescription, System.ServiceModel.Channels.BindingParameterCollection bindingParameters) { }
 
		/// <summary>
		/// 
		/// </summary>
		/// <param name="operationDescription"></param>
		/// <param name="clientOperation"></param>
		public void ApplyClientBehavior(OperationDescription operationDescription, System.ServiceModel.Dispatcher.ClientOperation clientOperation) { }
 
		/// <summary>
		/// Removes the <see cref="ValidatingParameterInspector"/> from inspectors.
		/// </summary>
		/// <param name="operationDescription"></param>
		/// <param name="dispatchOperation"></param>
		public void ApplyDispatchBehavior(OperationDescription operationDescription, System.ServiceModel.Dispatcher.DispatchOperation dispatchOperation) {
			//dispatchOperation.ParameterInspectors.Add(new SuppressValidationParameterInspector());
			if (_isActive) {
				ValidatingParameterInspector[] pia = dispatchOperation.ParameterInspectors
						.Where(pi => pi is ValidatingParameterInspector)
						.Cast<ValidatingParameterInspector>()
						.ToArray();
				foreach (var vpi in pia) {
					dispatchOperation.ParameterInspectors.Remove(vpi);
				}
			}
		}
 
		/// <summary>
		/// 
		/// </summary>
		/// <param name="operationDescription"></param>
		public void Validate(OperationDescription operationDescription) { }
 
		#endregion
	}
}

 

Powershell’s tricks

Suppose you have a deep and complex folder tree and you need a list of folders containing specific files –like CSS files; say you wanna minify them; what would you do?

a clean dir *.css /s /b returns the files’ bare name and path, but there’s no grouping there… Oh wait! we have powershell! Let’s use it!

ls -Filter *.css -Recurse -Name | group -Property directoryname

^^ this returns a Dictionary> where the key is the unified folder names where .css files reside. easy huh? OK now go and minify those files… DONE? Oh wait! what if you’ve missed some files? I won’t check back manually! I can’t actually act like a ASP:Repeater! here comes the Powershell again!

$list=ls -Filter *.css -Recurse -Exclude *.min.css -Name
$minlist=ls -Filter *.min.css -Recurse -Name
$list | where {$minlist -cnotcontains $_.Replace(".css", ".min.css")}

and yes! there was a file I missed!

Minified the file and now I’m good to go!

Bulk Backup All SQL databases

This is a simple SQL-T script to backup every database you have on an SQL-Server Engine.

USE master;
GO
DECLARE @dbName NVARCHAR(MAX);
DECLARE curDBs CURSOR FAST_FORWARD READ_ONLY FOR SELECT [s].[name] FROM [sys].[sysdatabases] AS s WHERE [s].[dbid] > 4;
OPEN curDBs
FETCH NEXT FROM curDBs INTO @dbName
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
	DECLARE @cmd NVARCHAR(MAX);
	SET @cmd = N'BACKUP DATABASE ['+ @dbName +'] TO DISK = N''D:\xData\_backups\'+ @dbName +'.bak'' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = ''' + @dbName + N'-Full Database Backup'', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10';
	PRINT @cmd;
	EXEC [sys].[sp_executesql] @cmd;

	FETCH NEXT FROM curDBs INTO @dbName
END
CLOSE curDBs
DEALLOCATE curDBs

MS-DOS Counted Loops – ITERATION

Using the /L switch for the FOR command, it is possible to count through a loop in MS-DOS; just like any other scripting languages.

Consider this as a very simple sample. It counts from 0 to 99; including both 0 and 99; with a step size of 1 and executes the loop’s body for each iteration.

FOR /L %i IN (0,1,99) DO (
  echo Attempt# %i
  nslookup google.com 4.2.2.4
)

RAR CLI to split files

The popular winRAR has a CLI that comes really handy specifically when you need a superior compression while developing application. The good news is you can fire a process to run the RAR.EXE; but the downside is there’s no obvious help for the CLI except the minimally provided help on the command prompt.

The following command should be a rather complete help for some frequently-used features of RAR.EXE:

rar a -r -v100m -m5 -hpPassword D:TempRARTeststest1.rar "iPhone 2012-10-18*.*"

Description:

a		Means "add to archive".<br />
r		Means do the "addition" recursively for sub-folders.<br />
-v100m		Means the archive should be splitted into 100m sub-archives.
		m: 1024 bytes MEGA = 1024*1024 bytes
		M: 1000 bytes MEGA = 1000*1000 bytes
		There are also k and K suffixes for KILO<br />
-m5		Tells the RAR.EXE to use its maximum compression.
		the number after "-m" can be an integer in the range of [0,5]
		0: No compression = store
		3: Normal compression
		5: Maximum compression
-hpPassword	Uses the phrase "Password" to encrypt the archive's contentand also
		encrypts the archive's headers containing the names of files/folders in the archive.
		if "-p" is used instead of "-hp", the contents will be encrypted only.
		NOTE: -p leaves the filenames to be openly seen...

D:TempRARTeststest1.rar
is the path to target archive to be created and

“iPhone 2012-10-18*.*”
is the source file(s)/folder(s) path to be compressed into the archive.
Note that if  RAR.EXE will include the folder structure of your source files/folders into the archive. In our example, the archive will contain a folder called “iPhone 2012-10-18” and its files and sub-folders. The source name is quoted because it contains spaces.

Deep Object Copy

یه وقتهایی لازم میشه که ۲ تا Instance از ۲ تا کلاس مختلف که Property های شبیه به هم دارن رو به صورت یک طرفه Sync کنیم. در واقع میخوایم یکیشون رو توی اون یکی کپی کنیم.

برای بهتر روشن شدن موضوع یه مثال میزنم. فرض کنید که 4 تا کلاس داریم به این صورت:

Tester.DeepCopy.Models.Province
Tester.DeepCopy.Models.City
Tester.DeepCopy.ClumsyModels.ClumsyProvince
Tester.DeepCopy.ClumsyModels.ClumsyCity

کد داخل این کلاسها رو میتونین تصور کنین که چی خواهد بود:

Tester.DeepCopy.Models:

using System.Text;

namespace Tester.DeepCopy.Models {
	public class City {
		public long Id { get; set; }
		public long ProvinceId { get; set; }
		public string Title { get; set; }

		public Province Province { get; set; }

		public override string ToString() {
			StringBuilder sb = new StringBuilder();
			sb.Append(&amp;amp;quot;{&amp;amp;quot;);
			System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection pdcSource = 
				System.ComponentModel.TypeDescriptor.GetProperties(this.GetType());
			for (int i = 0; i < pdcSource.Count; i++) {
				System.ComponentModel.PropertyDescriptor pd = pdcSource[i];
				sb.AppendFormat(&amp;amp;quot;{0}={1}&amp;amp;quot;, pd.Name, pd.GetValue(this));
				if (i < pdcSource.Count - 1) sb.Append(&amp;amp;quot;, &amp;amp;quot;);
			}
			sb.Append(&amp;amp;quot;}&amp;amp;quot;);
			return sb.ToString();
		}
	}

	public class Province {
		public long Id { get; set; }
		public string Title { get; set; }

		public override string ToString() {
			StringBuilder sb = new StringBuilder();
			sb.Append(&amp;amp;quot;{&amp;amp;quot;);
			System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection pdcSource = 
				System.ComponentModel.TypeDescriptor.GetProperties(this.GetType());
			for (int i = 0; i < pdcSource.Count; i++) {
				System.ComponentModel.PropertyDescriptor pd = pdcSource[i];
				sb.AppendFormat(&amp;amp;quot;{0}={1}&amp;amp;quot;, pd.Name, pd.GetValue(this));
				if (i < pdcSource.Count - 1) sb.Append(&amp;amp;quot;, &amp;amp;quot;);
			}
			sb.Append(&amp;amp;quot;}&amp;amp;quot;);
			return sb.ToString();
		}
	}
}

Tester.DeepCopy.ClumsyModels:

using System.Text;

namespace Tester.DeepCopy.ClumsyModels {
	public class ClumsyCity {
		public string Title { get; set; }
		public long Id { get; set; }
		public ClumsyProvince Province { get; set; }
		public long ProvinceId { get; set; }

		public override string ToString() {
			StringBuilder sb = new StringBuilder();
			sb.Append(&amp;amp;quot;{&amp;amp;quot;);
			System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection pdcSource = 
				System.ComponentModel.TypeDescriptor.GetProperties(this.GetType());
			for (int i = 0; i < pdcSource.Count; i++) {
				System.ComponentModel.PropertyDescriptor pd = pdcSource[i];
				sb.AppendFormat(&amp;amp;quot;{0}={1}&amp;amp;quot;, pd.Name, pd.GetValue(this));
				if (i < pdcSource.Count - 1) sb.Append(&amp;amp;quot;, &amp;amp;quot;);
			}
			sb.Append(&amp;amp;quot;}&amp;amp;quot;);
			return sb.ToString();
		}
	}

	public class ClumsyProvince {
		public long Id { get; set; }
		public string Title { get; set; }

		public override string ToString() {
			StringBuilder sb = new StringBuilder();
			sb.Append(&amp;amp;quot;{&amp;amp;quot;);
			System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection pdcSource = System.ComponentModel.TypeDescriptor.GetProperties(this.GetType());
			for (int i = 0; i < pdcSource.Count; i++) {
				System.ComponentModel.PropertyDescriptor pd = pdcSource[i];
				sb.AppendFormat(&amp;amp;quot;{0}={1}&amp;amp;quot;, pd.Name, pd.GetValue(this));
				if (i < pdcSource.Count - 1) sb.Append(&amp;amp;quot;, &amp;amp;quot;);
			}
			sb.Append(&amp;amp;quot;}&amp;amp;quot;);
			return sb.ToString();
		}
	}
}

همونطور که میبینین، کد داخل کلاسها، شبیه به هم هست، ولی کلاسهای توی ۲ تا Namespace مجزا هستند و ترتیب Property ها یکسان نیست.

حالا موقعیتی رو در نظر بگیرید که یک Instance از کلاس City دارید و میخواین اون رو کپی کنین توی یه Instance از کلاس ClumsyCity. ابتدایی ترین راه اینه که Propertyهاش رو نظیر به نظیر برابر کنین با Property های City؛ ولی اگه تعداد Proprty ها زیاد بود چی؟ اگه فقط همین 2 تا کلاس نبود و مثلاً با 20 تا کلاس باید همین کار رو میکردین چطور!!؟

مثلاً موقعیتی رو در نظر بگیرید که توی یک Solution شما هم برنامه ی Web-Based دارید و  هم پروژه‌ی Smart Device. دیتابیسهای روی Deviceها رو میخواین Sync کنین با سرور اصلی. چه می کنین!!؟

اینجاست که DeepCopy که یه Extension Method خیلی ساده هست به درد میخوره:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Reflection;

namespace DNE.ExtensionMethods {
	/// <summary>
	/// My Extension Methods
	/// </summary>
	public static class Extensions {
		/// <summary>
		/// 
		/// </summary>
		/// <typeparam name="T"></typeparam>
		/// <param name="target"></param>
		/// <param name="source"></param>
		public static void DeepCopy(this Object target, T source) {
			if (source == null) { target = null; return; }
			if (target == null) { throw new ArgumentNullException(&amp;amp;quot;target&amp;amp;quot;); }

			PropertyDescriptorCollection pdcSource = TypeDescriptor.GetProperties(source.GetType());
			PropertyDescriptorCollection pdcTarget = TypeDescriptor.GetProperties(target.GetType());

			pdcSource.Cast().ToList().ForEach(pdS => {
				PropertyDescriptor pdT = pdcTarget.Find(pdS.Name, true);
				if (pdT != null) {
					if (pdT.PropertyType == pdS.PropertyType) {
						pdT.SetValue(target, pdS.GetValue(source));
					} else {
						ConstructorInfo ciCtor = pdT.PropertyType.GetConstructor(Type.EmptyTypes);
						if (pdT.GetValue(target) == null) {
							pdT.SetValue(target, ciCtor.Invoke(null));
							pdT.GetValue(target).DeepCopy(pdS.GetValue(source));
						} else {
							pdT.GetValue(target).DeepCopy(pdS.GetValue(source));
						}
					}
				}
			});
		}
	}
}

طرز استفاده اش هم خیلی ساده است:

static void TestDeepCopy() {
	City c1 = new City {
		Id = 1,
		ProvinceId = 1,
		Title = "Tehran",
		Province = new Province { 
			Id = 1,
			Title = "Tehran"
		}
	};
	ClumsyCity c2 = new ClumsyCity();
	c2.DeepCopy(c1);

	Console.WriteLine("City: {0}", c1);
	Console.WriteLine("Clumsy City: {0}", c2);

}

نتیجه‌ی اجرای متد بالا اینطور میشود:

City: {Id=1, ProvinceId=1, Title=Tehran, Province={Id=1, Title=Tehran}}
Clumsy City: {Title=Tehran, Id=1, Province={Id=1, Title=Tehran}, ProvinceId=1}
Press any key to continue . . .

Execute a command on every file inside current directory

for file in `find -maxdepth 1 -type f`; do echo -n > $file; done