اطلاعات شهرهای ایران

فایل پیوست شامل فهرست نام و مشخصات تقسیمات کشوری در ایران، مشخصاً شهر ها، از دید پورتال وزارت کشور است.

Iran Cities (2015-SEP-01).xlsx

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>